Việt Nam tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

by Admin

(THPL) – Nhằm tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội, dựa chủ yếu vào phát triển công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở khoa học và công nghệ. sự đổi mới; là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển. phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm chủ thể, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và thực tiễn. tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việt Nam tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. minh họa

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Việt Nam cơ bản đạt các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đời sống nhân dân được nâng cao. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia mạnh, có năng lực sản xuất mới, tự chủ, thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên. thứ nhất, công nghiệp mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến.

Các ngành dịch vụ được tái cơ cấu đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh được nâng cao, hình thành nhiều ngành dịch vụ mới có giá trị. giá trị gia tăng cao.

Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là một trong những nước công nghiệp hàng đầu châu Á.

Và để tập trung đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước , Nghị quyết đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng.

4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục tái cơ cấu ngành dịch vụ dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

5. Phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

6. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

7. Phát triển các ngành kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

8. Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh và bền vững.

9. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước.

10. Phát huy các giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh hiện đại; đội ngũ trí thức, doanh nhân đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Ngoài 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết cũng đề cập đến việc hình thành các khu công nghiệp, vành đai công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trọng tâm là hình thành các cụm công nghiệp. Nghiệp chướng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy hoạch vùng nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp dệt may, da giày, chế biến nông sản, thực phẩm.

Ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển các lĩnh vực ưu tiên của ngành công nghiệp cơ bản: Luyện kim (ưu tiên phát triển thép hợp kim và thép đặc biệt cho công nghiệp chế biến). tạo ra các cỗ máy thế hệ mới, nhất là phục vụ quốc phòng, an ninh); cơ khí chế tạo (ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo máy nông nghiệp, ô tô, tàu thủy, thiết bị xây dựng, thiết bị năng lượng, thiết bị điện, thiết bị y tế); hóa chất (ưu tiên phát triển hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, phân bón); công nghiệp năng lượng (ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới); vật liệu (ưu tiên phát triển vật liệu mới); công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật, thiết bị điện tử viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn).

Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn: Công nghiệp chế tạo robot, ô tô, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; công nghiệp sinh học (tập trung vào gen, dược phẩm và chế phẩm sinh học); dệt may, da giày ở những công đoạn tạo giá trị gia tăng cao dựa trên quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa; công nghiệp văn hóa…

Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước liên kết, liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thiết bị năng lượng sạch, tái tạo, hệ thống lưu trữ ắc quy, công nghệ và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Mai Anh

Tin tức liên quan