Năm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm

by Admin

(THPL) – Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất được các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ cho vay mua nhà ở là 5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định về mức lãi suất các ngân hàng thương mại áp dụng năm 2023 đối với dư nợ cho vay mua nhà ở. Theo đó, lãi suất ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ cho vay mua nhà ở theo quy định tại các thông tư trên là 5,0%/năm.

Năm 2023, lãi suất cho vay mua nhà ở là 5%/năm. minh họa

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất của các ngân hàng. Áp dụng thương mại đến năm 2022 đối với dư nợ cho vay mua nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/ 2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Trước đó, vào năm 2022 và 2021, lãi suất được các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ cho vay mua nhà ở là 4,8%/năm. Mức lãi suất này đã giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019 và 2020.

Về lãi suất, NHNN cũng có văn bản yêu cầu các ngân hàng báo cáo lãi suất huy động và cho vay của các giao dịch mới vào kỳ báo cáo hàng tuần.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phải báo cáo lãi suất định kỳ hàng tuần và phải gửi trước 11h thứ Hai của tuần tiếp theo cho Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng quyết định thay đổi lãi suất trong kỳ báo cáo tuần thì phải gửi quyết định điều chỉnh lãi suất cho Ngân hàng Nhà nước.

Phương Anh

Tin tức liên quan