Trang chủ Giải trí Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 51: Tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Mang tinh hoa Việt Nam ra Thế giới”